top of page

Aansoekvorm

Kleuter Akademie reëls:
• Indien u kind die skool verlaat is dit ‘n vereiste om een kwartaal aan die begin van die kwartaal (vir nasorgleerlinge) of 2 kalendermaande (vir alle ander) op die 1ste van die maand, skriftelik kennis te gee. Ouers wat op 1 September van die jaar kennis gee sal ook vir November en Desember fooie verantwoordelik wees.
• Geen afslag word gegee wanneer u kind afwesig is van die skool nie, hetsy vir vakansie of siekte.
• Fooie is vooruitbetaalbaar voor of op die laaste dag van die maand. Daarna sal daar ‘n heffing van R50 per kind per week gehef word. Indien die 28/29/30/31ste oor ‘n naweek val is gelde betaalbaar op die Vrydag voorafgaande die naweek.
• Die skool sal gedurende die Desembervakansie vir ongeveer 18 werksdae gesluit wees. U sal vroegtydig van die datums in kennis gestel word om u reëlings dienooreenkomstig te tref.
• R800 Registrasiegeld moet hierdie inskrywingsvorm vergesel. LET WEL dat registrasiegeld nie terugbetaalbaar is nie. Nasorg registrasie is R500.
• ‘n Boete van R50 per 15 minute of gedeelte daarvan word per kind gehef indien u nie u kind betyds by die skool kom afhaal nie, hierdie boete is dadelik betaalbaar.
• Hierdie inskrywingsvorm dien ook as kontrak tussen die ouers/voogde van die leerder en Kleuter Akademie. Hierdie verbintenis sal in sy geheel van krag bly vanaf die dag van ondertekening daarvan deur die ouers/voogde tot die dag dat die leerder/s Kleuter Akademie amptelik verlaat.
• Die ouers/voogde onderneem om die skool reels, huishoudelike orde reëings, die beginsels waarvoor Kleuter Akademie staan en die doelstellings van Kleuter Akademie heelhartig te onderskryf.
Ek, die ondergetekende het die onderneming tussen Kleuter Akademie en myself korrek ingevul. Ek onderneem om my by die reels en betalingsooreenkoms te hou en beskou die onderneming as ‘n wettige ooreenkoms. Indien enige regskostes deur Kleuter Akademie aangegaan moet word om skoolfooie te verhaal aanvaar ek aanspreeklikheid vir sodanige kostes.

Handtekening van ouer of voog
Getuie se handtekening
Logo.png

Pharon 163 t/a
Kleuter Akademie
“Vir Uitnemende Kleutersorg”
Willetstraat 63, Newtonpark
Port Elizabeth, 6045
072 5066 239

Baie welkom by Kleuter Akademie. Ons vertrou dat u verbintenis met ons aangenaam sal wees en kan u verseker
wees dat ons altyd poog om ‘n aangename en huislike omgewing vir u kind te skep. Die welstand en geluk van u kind is
ons eerste prioriteit. Ons versoek dat u enige probleme onder ons aandag sal bring sodat pro-aktief opgetree kan
word – ‘n probleem kan slegs aangespreek word indien ons bewus is daarvan. Ons versoek dat u die volgende
aandagtig deurlees en onderteken en aan ons terugbesorg.
*Vakansietye
Skoolkwartale: 6:30 tot 17:30
Departementele skoolvakansies: 07:00 tot 17:15.
Vakansiesorg is onderworpe dat alle fooie op datum is aan die begin van die vakansie.
Registrasie
R800 registrasie-geld per voldagkind (Nasorg R500) is vooruitbetaalbaar met inskrywing. Registrasie-geld is nie terugbetaalbaar nie en dit word ook nie van die eerste maand se klasfooie afgetrek nie, dit is ‘n eenmalige bedrag verpligtend vir alle leerlinge. Afslag is beskikbaar vir meer as 1 kind.
Betaling van Skoolfooie
Skoolfooie is vooruitbetaalbaar voor of op die laaste werksdag van die maand. ‘n Heffing van R50 per week of
enige gedeelte van ‘n week sal gehef word vir laat betalings. Skoolfooie word jaarliks aangepas.
Januarie gelde is betaalbaar teen sluitingstyd Desember (gewoonlik 15 Desember). Indien fooie vooruitbetaal word
vir die jaar voor 31 Januarie kwalifiseer vir afslag. Geen afslag op vooruitbetaalde fooie na 1 Maart word gegee nie.
Oortyd
Die kleuterskool is 11 ure op ‘n dag oop en personeel word daarvolgens aangestel, indien u kind laat kom afhaal vir watter rede ookal, moet iemand oortyd betaal word en u sal dus verantwoordelik gehou word daarvoor. Daar is ‘n boete van R50 per 15 minute of gedeelte daarvan per kind wat dadelik betaal moet word.

Hierdie twee bladsye moet asb geteken word en aan kleuter akademie terugbesorg word tesame met die voltooide aansoekvor, asook:
- Kind se Geboorte Sertifikaat
- Immunisasierekord
- Mediesefondskaart
- ID van beide ouers

Siekte
Ouers ons maak staat op u samewerking – MOET ASSEBLIEF NIE U SIEK EN KOORSIGE KIND SKOOL TOE STUUR NIE, AL HET HY/SY MEDISYNE GEDRINK! Kinders steek baie maklik aan en daarom doen ons ‘n vriendelike beroep
op u dat indien u kind siek en op medikasie is probeer om hom/haar eers gesond te kry voordat u die kind skool toe stuur. Daar is ouers wat baie mooi saamwerk, maar ongelukkig is daar nog steeds ouers wat siek kinders skool toe stuur tot almal se nadeel. Kinders wat aansteeklike kindersiektes het, sal slegs met ‘n doktersertifikaat teruggelaat word by die skool. Geen afslag vir skoolfooie word gegee indien u kind siek is of om ‘n rede nie Kleuter Akademie bywoon nie!
Kleuter Akademie Golf-hemde
Ouers word versoek om hul bestelling te plaas vir Kleuter Akademie Golf-hemde indien benodig, en Drymacs wat elke Vrydag en met uitstappies gedra moet word. Golf-Hempies is verpligtend vir alle voldagleerlinge
Ontbyt
Slegs vir kinders wat hul eie pap en melk bring. Dit word slegs tot 08h00 gegee. GEEN uitsonderings sal gemaak word nie. LET WEL indien u kind na 08h00 by die skool aankom neem ons aan dat hy/sy reeds pap by die huis geëet het. Indien u nie op ‘n Maandagoggend melk stuur nie, neem ons aan die kind moet nie pap kry vir die week nie.
Kennis/ Beeindiging van Kontrak - Voldag kinders en Nasorg
Voldag: Slegs skriftelike bedankings van twee kalendermaande word slegs op die 1 ste van die maand sal aanvaar word. Geen bedankings word vir einde November aanvaar nie. Indien die ouer op 1 Oktober bedank is hy/sy ook verantwoordelik vir betaling van die res van die jaar se fooie tot 31 Desember. Indien die kind die skool andersins gedurende die jaar verlaat word 2 kalendermaande kennisgelde betaalbaar. Vooruitbetaalde skoolfooie en skryfbehoeftes is nie terugbetaalbaar indien die kind die skool verlaat nie. Nasorgfooie: is per kwartaal en is die volle 4de kwartaal se fooie betaalbaar indien die ouer kennis gee vir einde November. Nasorgkennis is ‘n vol kwartaal op die eerste skooldag van die kwartaal. Kennisgewing gedurende ‘n kwartaal is vir die einde van die daaropvolgende kwartaal!
Benodighede
Alle kinders ontvang ‘n benodighede lys vir die jaar wat Kleuter Akademie moet bereik teen 31 Januarie van daardie jaar.
Betalings
Skoolgelde is vooruit betaalbaar op die laaste dag van die maand. Indien fooie nie teen sluiting op die eerste van die maand ontvang is nie, sal u kind nie toegelaat word totdat betaling ontvang word nie.
Kleuter Akdemie behou die reg voor om van tyd tot tyd terme van die kontrak met ouers se kennisname te verander soos bv. Ure ens

bottom of page