top of page

KLEUTER AKADEMIE
OOREENKOMS TUSSEN
Kleuter Akademie “die skool”
En

Die volgende voorwaardes waaronder die leerder by die skool ingeskryf word
Dit word ooreengekom:
1. FOOIE
Beide ouers onderneem om solank as wat die leerder ingeskryf is by die skool die skoolfooie te betaal soos jaarliks bepaal word.
Enige bedrae nie betaal op die bepaalde datum nie onderworpe sal wees aan rente teen die oortrokke rentekoers soos deur die banke bepaal word.
Indien dit vir die skool nodig is om regsaksies te neem om uitstaande fooie te verhaal, neem die ouers beide volle verantwoordelikheid vir alle regskostes wat nodig mag wees om fooie te verhaal, deur die skool aangegaan, te betaal.
Skoolfooie is betaalbaar:
Maandeliks oor 11 maande/12 maande vanaf Jan tot Nov/Jan tot Des soos ooreengekom
2. KENNIS
Die ouers van voorskoolse kinders onderneem om die skool twee kalendermaande skriftelike kennis te gee op die eerste van ‘n maand. Indien die leerling uit die skool gehaal word sonder enige kennis sal twee maande se kennisgewinggelde betaalbaar wees. Indien die ouers kennis gee op 1 September vir einde Oktober is die ouers ook verantwoordelik vir November en Desember fooie. Nasorg kennisgewing is ‘n kwartaal op die eerste dag van die kwartaal.
3. DISSIPLINE
Die ouer word verantwoordelik gehou vir enige skade op die perseel aangerig deur die leerling.
4. ONDERNEMINGS
Alhoewel alle moontlike pogings aangewend sal word om die veiligheid van die leerling te verseker kan die skool, onderwysers en personeel nie verantwoordelik gehou word vir enige ongeluk of besering, wat vir watter rede ookal, deur die leerling opgedoen word terwyl hy op die skool se perseel (Willetstraat 63 EN 65, Newtonpark) is nie.
Die ouer gee hiermee toestemming dat die kind aan uitstappies en skoolaktiwiteite soos van tyd tot tyd gereël word mag deelneem.

ONTVANGSERKENNING VAN PROSEDURES TOV SIEK KINDERS

Hiermee bevestig ek, ouer/voog van 

dat ek kennis neem van die

procedure tov siek kinders.

PROSEDURES TEN OPSIGTE VAN SIEK KINDERS


Kleuter Akademie het die volgende prosedures in plek gesit ten opsigte van siek kinders:
Ons vra dat u dit sal deurlees en teken:
- Indien die kind siek of koorsig raak by die skool sal die ouers gekontak word om die kind te kom haal. Hy/sys al een toediening paracetamol kry, (soos per getekende toestemmingsbrief)
En die kind sal dan in die kantoor wag totdat hy/sy afgehaal word.
- Geen kind op koorsmedikasie mag skool toe kom nie. Dit is ‘n indikasie dat daar wel iets broei en kan ander kinders en onderwysers aansteek.
- Geen kind sal gedurende die eerste twee dae van sy/haar antibiotika kursus by die skool toegelaat word nie.
- Geen voorgeskrewe medikasie (soos bv antibiotika) sal by die skool toegedien word sonder ‘n voltooide MEDIKASIE TOESTEMMINGSBRIEF (sien onder). Hierdie is ‘n wetlike vereiste waaraan die skool moet voldoen.
- Kinders moet 24 uur na laaste braking en diahree of toediening van koors medikasie by die huis bly.
- Geel en groen loopneus is ‘n indikasie van infeksie, dus moet hy/sy liefs by die huis bly totdat dit opgeklaar het.
Ons vertrou dat u verstaan dat ons hierdie prosedures in plek het om almal gesond en veilig by die skool te hou en waardeer almal se samewerking in hierdie verband.

bottom of page